top of page

STOVYKLOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

STOVYKLOS SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Sąlygos:

 • Paslaugų kaina: 10€ už penkias stovyklos dienas (toliau – Kaina). Kaina turi būti sumokėta per paslaugų teikėjo atsiųstą mokėjimo nuorodą likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki stovyklos pradžios (birželio 26d.)

 • Vaiko liga, atostogos ar kitos stovyklos nelankymo priežastys neturi įtakos paslaugų Kainai.

 

   2. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

 • Užtikrinti kokybišką Paslaugų teikimą bei saugumą Paslaugų teikimo procese.

 • Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Paslaugų (programos) turinį, stovyklos vietą ar laiką, prieš tai įspėjus Paslaugų gavėją elektroniniu paštu ar telefonu. 

 • Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.

 

   3. Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos:

 • Paslaugų gavėjas turi teisę gauti kokybiškas Paslaugas. Jei Paslaugų kokybė jo netenkina, jis turi teisę kreiptis į koordinatorių (hello@bitbyte.lt).

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku sumokėti Kainą už Paslaugų teikimą.

 • Paslaugų gavėjas, sutikdamas su sąlygomis ir taisyklėmis, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Šiuo adresu ir telefonu Paslaugų teikėjas siunčia laiškus/naujienlaiškius, atlieka skambučius Paslaugų gavėjui informuodamas apie bet kokius pasikeitimus bei kitą susijusią informaciją. Paslaugų gavėjas sutinka gauti šiuos laiškus/naujienlaiškius/skambučius. Paslaugų teikėjas įsipareigoja siųsti informaciją Paslaugų gavėjui tik susijusią su Paslaugų teikėjo veiklomis, neperduoti duomenų trečiosioms šalims be atskiro Paslaugų gavėjo sutikimo.

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog tik nesergantis Vaikas lankys užsiėmimus (siekiant neapkrėsti kitų vaikų lankančių stovyklą).

 •  Paslaugų gavėjas sutikdamas su sąlygomis ir taisyklėmis (ir vėliau nedelsiant atsiradus bet kokiems pakitimams) privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie Vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai. Patvirtina, jog nurodė teisingą informaciją apie Vaiko poreikius ar situaciją ir įsipareigoja atsiųsti reikiamą pažymą. 

 • Šiuo sutikimu Paslaugų gavėjas pareiškia, kad neprieštarauja, jog Paslaugų teikimo (stovyklos) metu Vaikas galėtų naudotis virtualios realybės akiniais/įranga.

 • Paslaugų gavėjas įsipareigoja supažindinti Vaiką su šia Sutartimi ir su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.

 • Paslaugų gavėjas užtikrina, kad Vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių, kurios nurodytos žemiau. Paslaugų gavėjas supažindina Vaiką su šiomis taisyklėmis:

 1. Gerbti užsiėmimų vadovus, kitus asmenis dalyvaujančius Paslaugų teikime bei kitus paslaugų gavėjus (vaikus), laikytis drausmės, būti mandagiam ir aktyviai dalyvauti Paslaugų teikime (stovykloje).

 2. Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą bei daiktus.

 3. Be užsiėmimo vadovo žinios neišeiti iš patalpos, kurioje vyksta užsiėmimas.

 4. Saugoti ir tausoti Paslaugų teikėjo inventorių bei kitą turtą, esantį užsiėmimų patalpose.

 5. Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių ir/ar kitų produktų/daiktų, kurie galėtų pakenkti prietaisams ar juos sugadinti.

 • Paslaugų gavėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas po Paslaugų gavėjo pareikalavimo įsipareigoja pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui už Vaiko užsiėmimų metu tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą įrangai ar technikai (įskaitant, bet neapsiribojant kompiuteriais).

 

 • Paslaugų teikėjas neatsako už Sutarties pažeidimus, kurie atsirado dėl ne laiku ar klaidingai pateiktos Paslaugų gavėjo informacijos.

Nei viena iš Sutarties Šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo organų veiksmų ir aktų, politinių neramumų, streikų bei kitų Force Majeure aplinkybių pasekmė.

bottom of page