I. SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Sąlygos:

 

1.1. Vaiko liga, atostogos ar kitos stovyklos nelankymo priežastys neturi įtakos paslaugų Kainai.

1.2. Jeigu Paslaugų gavėjas laiku nesumoka Paslaugų teikėjui registracija yra atšaukiama.

1.3. Užsiėmimai vyksta vieną savaitę, 5 darbo dienas nuo 9:00 iki 17:00 val.

 

2. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

 

2.1. Užtikrinti kokybišką Paslaugų teikimą bei saugumą Paslaugų teikimo procese.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Paslaugų (programos) turinį, užsiėmimų vietą, datas bei laiką, prieš tai įspėjus Paslaugų gavėją elektroniniu paštu ar telefonu. Neįvykus užsiėmimui, jei jis neįvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti šio užsiėmimo įvykimą kita data ir laiku, apie jo datą ir laiką iš anksto įspėjus Paslaugų gavėją. Apie neįvyksiantį užsiėmimą Paslaugų teikėjas privalo informuoti elektroniniu paštu Paslaugų gavėją ne vėliau, kaip vieną kalendorinę dieną iki numatytos užsiėmimo dienos.

2.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Sutarties pažeidimus, kurie atsirado dėl nelaiku ar klaidingai pateiktos Paslaugų gavėjo informacijos.

2.4. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.

3. Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos:

 

3.1. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti kokybiškas Paslaugas. Jei Paslaugų kokybė jo netenkina, jis turi teisę kreiptis į koordinatorių (hello@bitbyte.lt).

3.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku sumokėti už Paslaugų teikimą.

3.3. Paslaugų gavėjas, sutikdamas, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Šiuo adresu ir telefonu Paslaugų teikėjas siunčia laiškus ir atlieka skambučius Paslaugų gavėjui informuodamas apie užsiėmimų vietos, datos ir laiko pasikeitimus bei kitą susijusią informaciją. Paslaugų gavėjas sutinka gauti šiuos laiškus/skambučius. Paslaugų teikėjas įsipareigoja siųsti informaciją Paslaugų gavėjui tik susijusią su Paslaugų teikėjo veiklomis, neperduoti duomenų trečiosioms šalims be atskiro Paslaugų gavėjo sutikimo.

3.4. Paslaugų gavėjas sutikdamas (ir vėliau nedelsiant atsiradus bet kokiems pakitimams) privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie Vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai, vykdydami Sutartį.

3.5 Paslaugų gavėjas įsipareigoja supažindinti Vaiką su šia Sutartimi ir su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.

3.6 Paslaugų gavėjas užtikrina, kad Vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių, kurios nurodytos žemiau. Paslaugų gavėjas supažindina Vaiką su šiomis taisyklėmis:

• Gerbti užsiėmimų vadovus, kitus asmenis dalyvaujančius Paslaugų teikime bei kitus paslaugų gavėjus (vaikus), laikytis drausmės, būti mandagiam ir aktyviai dalyvauti Paslaugų teikime (užsiėmimuose).

• Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą bei daiktus.

• Be užsiėmimo vadovo žinios neišeiti iš patalpos/neatsijungti nuo platformos, kurioje vyksta užsiėmimas.

• Saugoti ir tausoti Paslaugų teikėjo inventorių bei kitą turtą, esantį užsiėmimų patalpose.

• Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių ir/ar kitų produktų/daiktų, kurie galėtų pakenkti prietaisams ar juos sugadinti.

3.7. Paslaugų gavėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas po Paslaugų gavėjo pareikalavimo įsipareigoja pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui už Vaiko užsiėmimų metu tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą įrangai ar technikai (įskaitant, bet neapsiribojant kompiuteriais).

3.8.Paslaugų teikėjas neatsako už Sutarties pažeidimus, kurie atsirado dėl ne laiku ar klaidingai pateiktos Paslaugų gavėjo informacijos.

3.9.Nei viena iš Šalių neatsako už susitarimų nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo organų veiksmų ir aktų, politinių neramumų, streikų bei kitų Force Majeure aplinkybių pasekmė.

3.10. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog tik nesergantis Vaikas lankys užsiėmimus (siekiant neapkrėsti kitų vaikų lankančių užsiėmimus).

3.11.Paslaugų gavėjas privalo pateikti įrodymą, jog Vaikas į stovyklą atvyksta nesirgdamas Covid - 19 (pristatyti neigiamo tyrimo, antikūnų, skiepo pažymą).

3.12. Šia Sutartimi Paslaugų gavėjas pareiškia, kad neprieštarauja, jog Paslaugų teikimo (užsiėmimų) metu Vaikas galėtų naudotis virtualios realybės akiniais/įranga.