I. SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Sąlygos:

 

1.1 Vaiko liga, atostogos ar kitos stovyklos nelankymo priežastys neturi įtakos paslaugų Kainai.

1.2. Jeigu Paslaugų gavėjas laiku nesumoka Paslaugų teikėjui registracija yra atšaukiama.

1.3 Užsiėmimai grupėse vyksta 1 kartą per savaitę po 2 akademines valandas

 

2. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

 

2.1. Užtikrinti kokybišką Paslaugų teikimą bei saugumą Paslaugų teikimo procese.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Paslaugų (programos) turinį, užsiėmimų vietą, datas bei laiką, prieš tai įspėjus Paslaugų gavėją elektroniniu paštu ar telefonu. Neįvykus užsiėmimui, jei jis neįvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti šio užsiėmimo įvykimą kita data ir laiku, apie jo datą ir laiką iš anksto įspėjus Paslaugų gavėją. Apie neįvyksiantį užsiėmimą Paslaugų teikėjas privalo informuoti elektroniniu paštu Paslaugų gavėją ne vėliau, kaip vieną kalendorinę dieną iki numatytos užsiėmimo dienos.

2.3.Paslaugų teikėjas neatsako už Sutarties pažeidimus, kurie atsirado dėl nelaiku ar klaidingai pateiktos Paslaugų gavėjo informacijos.

3. Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos:

 

3.1. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti kokybiškas Paslaugas. Jei Paslaugų kokybė jo netenkina, jis turi teisę kreiptis į koordinatorių (hello@bitbyte.lt).

3.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku sumokėti už Paslaugų teikimą.

3.3. Paslaugų gavėjas, sutikdamas, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Šiuo adresu ir telefonu Paslaugų teikėjas siunčia laiškus ir atlieka skambučius Paslaugų gavėjui informuodamas apie užsiėmimų vietos, datos ir laiko pasikeitimus bei kitą susijusią informaciją. Paslaugų gavėjas sutinka gauti šiuos laiškus/skambučius. Paslaugų teikėjas įsipareigoja siųsti informaciją Paslaugų gavėjui tik susijusią su Paslaugų teikėjo veiklomis, neperduoti duomenų trečiosioms šalims be atskiro Paslaugų gavėjo sutikimo.

3.4. Paslaugų gavėjas sutikdamas (ir vėliau nedelsiant atsiradus bet kokiems pakitimams) privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie Vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai, vykdydami Sutartį.

3.5 Paslaugų gavėjas įsipareigoja supažindinti Vaiką su šia Sutartimi ir su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.

3.6 Paslaugų gavėjas užtikrina, kad Vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių, kurios nurodytos žemiau. Paslaugų gavėjas supažindina Vaiką su šiomis taisyklėmis:

• Gerbti užsiėmimų vadovus, kitus asmenis dalyvaujančius Paslaugų teikime bei kitus paslaugų gavėjus (vaikus), laikytis drausmės, būti mandagiam ir aktyviai dalyvauti Paslaugų teikime (užsiėmimuose).

bit&Byte būrelių klausimai: +370 678 84177, hello@bitbyte.lt

„Technologijų vedlių“ klausimai: +370 647 31608, vedliai@bitbyte.lt

Vilnius Tech Park, Antakalnio g. 17, Vilnius